Health Work Committees
 |  En  |  Es
» ÂÎÑ ÇáÃÎÈÇÑ »   16 2020

ÇáÚíÇÏÉ ÇáæÑÏíÉ ÅäÌÇÒÇÊ ãÊÚÏÏÉ æãÄÔÑÇÊ ÑÞãíÉ ÊáÝÊ ÇáÅäÊÈÇå æÊÓÊæÌÈ ÊÈäí ÅÓÊÑÇÊíÌíÇÊ æØäíÉ Ýí ãæÇÌåÉ ÓÑØÇä ÇáËÏí

  .

/ .
.
44 2551 23 .
.
 
154 2564 ɡ 3276 .
22 778 45 1151   1082
  400 .
4 130 .
 
.
: .
.
֡ 90% .