Health Work Committees
 |  En  |  Es
» ÂÎÑ ÇáÃÎÈÇÑ »  

ËáÇË ÓäæÇÊ ÅäÞÖÊ Ôßá ÎáÇáåÇ ÏäíÇ ÇáãÑßÒ ÇáÊÎÕÕí áÃæÑÇã ÇáäÓÇÁ ÚáÇãÉð ÝÇÑÞÉ Ýí ÕÍÉ ÇáãÑÃÉ ÇáÝáÓØíäíÉ

.

, .
, – .

"" .
, .

.
2700 1500 75 .
15 9 10 90% .

: .
ʡ .

: 1018 1757 194 .
. .

. .
.
.