Health Work Committees
 |  En  |  Es
» ÂÎÑ ÇáÃÎÈÇÑ »   26 2018

æÝÏ ãä ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ãßÊÈ ÇáãäÓÞ ÇáÎÇÕ ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ áÚãáíÉ ÇáÓáÇã Ýí ÇáÔÑÞ ÇáÃæÓØ (UNSCO) æãßÊÈ ÊäÓíÞ ÇáÔÄæä ÇáÅäÓÇäíÉ (OCHA) íÒæÑÇä ãÑßÒ ØæÇÑÆ ÇáÎáíá

  (UNSCO) ɡ ȡ (OCHA)   (H2).

  (H2)   ڡ   (45) ɡ .
  ()   .